KI samverkar med universitet, företag och enskilda länder över hela världen. Regionalt är KI:s viktigaste samarbetspartner Stockholms läns landsting - drygt hälften av KI:s institutioner har sin verksamhet förlagd till landstingsmiljö. KI har utvecklat ett stödsystem för att säkerställa att idéer och innovationer från utbildning och forskning kommer till nytta för patienter och samhället.